تفاوت ESX و ESXi

 

 

ESX و ESXiبه هیچ عنوان یکی نبوده و تفاوت های عمده ای بین ویژگی های آنها می باشد.

در اینجا به معرفی و توضیح کامل بینVmware ESXوVmware ESXi می پردازیم.

 

 

آشنایی و معرفیVMware vSphere ESXدرمجازی سازی سرور ها

کلمهESXیاElastic Sky Xسالهای متوالی یکی از پلتفرم های مجازی سازی سرور های سازمانی شرکت VMware بوده و در هسته اصلی این محصول به عنوان یک رکن اصلی قرار داشته است.ESXتماماً مانند یک بخشی کاملاً جدا شده از یک سیستم عامل است که خود به تنهایی بر روی یک سیستم عامل می توانست نصب شود که در واقع نام این نوع مکانیزم مجازی سازی سرور راConsole Serviceهم می گویند. به عبارتی کلی ترVMware vSphere ESXنرم افزاری مجازی سازی بود که خود به صورت مستقیم بر روی یک سیستم عامل لینوکسی راه اندازی می شد و تمامی ابزار های مجازی سازی سرور که به صورت ابزار های مدیریتی جانبی بر روی سرور لینوکسی نصب شده اند دیگر فاقد کنسول مدیریتی یکپارچه می باشند.

این بدین معنا می باشد که اگر نیاز می بود تا با یک کنسول مدیریتی ابزار های مجازی سازی سرورESXرا در اختیار بگیریم فقط می توانستیم از طریق کنسول مدیریتی سیستم عامل لینوکسی به آن دسترسی داشته باشیم و کنسولی مدیریتی جداگانه ای وجود نداشت.

اگر بخواهیم به صورت کلی تواناییVMware vSphere ESXرا تخصصی تر عنوان کنیم باید این طور بیان نمود که مدیریت و نظارت تمامی زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری و ماشین های مجازی و ... بر عهده هسته اصلی سیستم عامل های لینوکسی می باشد کهESXبرروی آن مانند یک نرم افزار نصب گردیده است.

آخرین ورژن از محصولESXدرغالب یکHypervisorمجازی سازی سرور ورژن 4.1 بوده، که تولید محصول در قالبESXبعد از آن متوقف گردید.

 

 

 

آشنایی و معرفیVMware vSphere ESXiدرمجازی سازی سرور ها

کلمهESXiیاElastic Sky X Integratedدرتمامی مفهوم آن در تعریف واژهIntegraterdبه معنی یکپارچگی می باشد که تحولی نوین در محصول مجازی سازی سرور های VMware می باشد.

در محصول مجازی سازی سرور شرکتVMware vSphere ESXiدیگرمفهومی مانند سیستم عامل هسته لینوکسی کاملاً حذف گردید و دیگر چیزی تحت عنوانConsole ServiceدرESXوجود نداشته و شرکت VMware سیستم عامل مجازی سازی منحصر به فرد خودش را ارائه داد.

هسته منحصر به فرد مجازی سازی سرور ارائه شده توسط VMware درVMware vSphere ESXiتحت عنوانVMKernelمعرفی گردید که تمامی امکانات و ابرزار های مدیریت منابع سخت افزاری، نرم افزاری، ماشین های مجازی، مدیریت یکپارچه و بسیار قابلیت های دیگر را در داخل خود به صورت یک پارچه در اختیار کاربران قرار می دهد.

در واقعESXiیک زیرساخت بسیار سبک تر و کارآمد تر ازESXاست، به روز رسانی آن بسیار ساده تر نسبت به ورژن های قدیمی تر است.ESXiیک هستهOpen Sourceمانند لینوکس ندارد که دارای امنیت و سرعتی بسیار بالاتر نسبت بهESX است. همچنین یک محیطDCUIیاDirect Console User Interfaceبرای مدیریت به جایLinux Shellدارد که مدیریتvSphere ESXiرا بسیارساده تر از گذشته می کند.

tel logo آسان تماس بگیرید : 8001 8080